रोमन संख्यामा तपाईंको आईपी

मेरो आईपी के हो?

तपाईंको आईप ठेगाना

LIV.CCXXXIV.CCIV.Cरोमन अंकहरू द्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको संख्यात्मक प्रणाली पुरातन रोममा उत्पन्न भएको थियो र युरोपभरि ल्याट मध्य युगमा राम्रो संख्यामा लेख संख्याहरूको सामान्य तरिका बनी रहेको थियो। यो प्रणालीमा नम्बरहरू ल्याटिन वर्णमालाबाट अक्षरहरूको संयोजनले प्रतिनिधित्व गर्दछ। रोमन अंकमा तपाईंको कम्प्युटर आईपी नम्बर हो: LIV.CCXXXIV.CCIV.C